Agressie Regulatie Begeleiding en Emotie Regulatie Begeleiding WMO

(ARB/ERB)

Niet ieder mens krijgt de kansen om zich op een positieve manier te ontwikkelen tot een zelfstandige volwassene. Soms lukt het je niet om op een adequate manier om te gaan met je emoties en je gevoelens. De boel kort en klein slaan, het van je afschreeuwen of jezelf beschadigen, kan je even het gevoel geven dat je het kwijt bent, maar het probleem is vaak nog niet opgelost. Sterker nog; het zal weer terugkomen. Hoe ga je om met je boosheid? Hoe komt het dat je je zo afzondert en het contact uit de weg gaat? Je leert het tijdens de Agressie en Emotie Regulatie Begeleiding van Asserti, waarin je ook handvatten krijgt hoe je omgaat met je emoties.


ARB - Agressie Regulatie Begeleiding

Agressie komt van het Latijnse woord aggredior, dat 'toeschrijden of toenadering zoeken' betekent. In de basis schuilt er niet iets vijandigs in. Het vijandige ontstaat wanneer angst een rol gaat spelen. Vanuit het gegeven dat je een bepaalde manier van boosheid ervaart (en vanuit deze emotie agressie ontwikkelt, waarin grenzen binnen het normale leven worden overschreden), zal het volgen van ARB handvatten bieden in het reguleren van deze agressie. De meeste mensen die moeite hebben in het reguleren van hun agressie hebben namelijk niet de wenselijke coping-mechanismes ontwikkeld.
Tijdens de begeleidingssessies gaan we in op hoe jij omgaat met stress, angst en in welke mate zich dat uit in agressie. Het doen van praktische, intensieve sparringsessies levert spanning op. Helemaal wanneer we onvoorziene effecten toepassen, die een triggering geven in het uitten van agressie. Doel hiervan is dat we voorafgaand hebben besproken, wat het gewenste gedrag is. Door middel van het opbouwen van de ervaren stress onderzoeken we of je in staat bent om het wenselijke, vooraf besproken gedrag te laten zien.


ERB - Emotie Regulatie Begeleiding

Emoties hebben een belangrijke plaats in ons leven. Ze motiveren ons om in actie te komen, ze maken het mogelijk om anderen te begrijpen en in interactie te treden, helpen ons om beslissingen te nemen en zijn van belang om te overleven en gevaar te vermijden. Sommige mensen ervaren blokkades op het gebied van emoties reguleren. De context waar binnen je bent grootgebracht en ervaringen die je hebt opgedaan, zijn bepalend in hoe je omgaat met de regulatie van emoties.
In eerste instantie leggen we in de training de nadruk gelegd op de verbinding met je gevoel. Zo worden de bestaande mechanismes zichtbaar, zoals vluchten, vechten en bevriezen. Treedt het mechanisme vluchten op de voorgrond? Dan ben je geneigd om emoties uit de weg te gaan. Vaak zit er spanning op het aangaan van het gevoel, waardoor beslissingen uitblijven en je niet of nauwelijks luistert naar je eigen gevoel. De eigen wil om iets te vinden en te voelen, wordt naar een lager niveau gebracht, waardoor het gedrag vaak niet in overeenstemming is met wat je daadwerkelijk voelt.


Vluchten
Binnen de begeleidingssessies van de Emotie Regulatie Begeleiding krijgt ook het mechanisme vluchtenaandacht en begeleiden we je in het aangaan van emoties. De focus komt op voelen en ervaren te liggen met als doel dat jij weer adequaat omgaat en durft om te gaan met je eigen emoties, ongeacht de context.


Vechten
Als het mechanisme vechten zichtbaar wordt tijdens het reguleren van de emoties, is te zien dat mensen vaak vastlopen. Gedrag wat dan op de voorgrond komt, is veelvuldig overpeinzen, vasthouden aan negatieve gedachten en deze niet kunnen ombuigen. Daardoor loop je vast. Wanneer het vechtmechanisme op de voorgrond treedt, gaan we werken aan ordenen van gedachtes en prioriteiten stellen aan emoties. Dit met als doel dat het mechanisme van vechten wordt verlaagd en er meer op het ordenen wordt ingestoken.


Bevriezen
Als mensen bevriezen, worden zijn bevangen door angst. Zij zijn niet in staat bepaalde gedachtes, gevoelens of gebeurtenissen in de juiste volgorde te zetten. Door niet te kunnen schakelen naar wat er moet gebeuren, ontstaat er een gevoel van bevangenheid en adequaat reageren verdwijnt op de achtergrond. Wanneer dit patroon ontstaat, geven we tijdens de begeleiding aandacht aan het in beweging krijgen van gedachtes en gevoelens en deze in een juiste volgorde krijgen. Met andere woorden: er zal worden geprioriteerd in volgorde van belangrijkheid.

    Ja, ik wil vrijblijvend contact!